قانون تملک آپارتمانها

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 12 دقیقه شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۲

با گسترش شهرنشینی و بدنبال آن آپارتمان نشینی مسائل و مشکلاتی بروز پیدا کرد که برای کنترل و رفع آنها نیاز به وضع قوانین مخصوصی بود،به این ترتیب اولین بار در سال ۱۳۴۳ قانون تملک آپارتمانها به تصویب رسید. این قانون سپس در سال ۱۳۷۶ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. قانون تملک آپارتمانها تقریباً تمام شرایط و مشکلات احتمالی را پیش‌بینی کرده است و بنا به اقتضاء مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گیرد.

 

قانون تملک آپارتمانها (مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات‌)

 

قانون تملک آپارتمانها

ماده ۱_ مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

ماده ۲_ قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد بطور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده ۳_ حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

ماده ۴_ (اصلاحی ۷۶) حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان بجز هزینه هایی که بدلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

تبصره ۱ ← مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون،میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین می کند.

تبصره ۲ ← در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می باشند هزینه های مشترک بر اساس نرخ معینی که به تصویب مجمع عمومی ساختمان می رسد،حسب زیر بنای اختصاصی هر واحد،محاسبه می شود.

تبصره ۳ ← چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه بگونه ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی به آن باشد،هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است.

ماده ۵_ انواع شرکتهای موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که به قصد تجارت ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب بمنظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به کارهای ساختمانی ممنوعند.

 

قانون تملک آپارتمانها

ماده ۶_ چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.

تبصره نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها در ساختمان است مگر این که مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این امر تعیین کرده باشد.

ماده ۷_ هر گاه یک آپارتمان یا یک محل کسب دارای مالکین متعدد باشد مالکین یا قائم مقام قانونی آنها مکلف اند یک نفر نماینده از طرف خود برای اجرای مقررات این قانون و پرداخت حصه مخارج مشترک تعیین و معرفی نمایند در صورتی که اشخاص مزبور به تکلیف فوق عمل نکنند رای اکثریت بقیه مالکین نسبت به تمام معتبر خواهد بود مگر این که عده حاضر کمتر از ثلث مالکین باشد که در این صورت برای یکدفعه تجدید دعوت خواهد شد.

ماده ۸ _ در هر ساختمان مشمول مقررات این قانون در صورتی که عده مالکین بیش از سه نفر باشد مجمع عمومی مالکین مکلف اند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج انتخاب نمایند طرز انتخاب مدیر از طرف مالکین و وظایف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوطه در آیین نامه این قانون تعیین خواهد شد.

ماده ۹_ هر یک از مالکین می تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی خود مفید می داند انجام دهد هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.

ماده ۱۰_ هر کس آپارتمانی را خریداری می نماید به نسبت مساحت قسمت اختصاصی خریداری خود در زمینی که  ساختمان روی آن بنا شده یا اختصاص به ساختمان دارد مشاعا سهیم می گردد مگر آن که مالکیت زمین مزبور به علت وقف یا خالصه بودن یا علل دیگر متعلق به غیر باشد که در این صورت باید اجور آن را به همان نسبت به پردازد مخارج مربوط به محافظت ملک و جلوگیری از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهای مشترک و بطور کلی مخارجی که جنبه مشترک دارد و یا به علت طبع ساختمان یا تاسیسات آن اقتضا دارد یکجا انجام شود نیز باید به تناسب حصه هر مالک به ترتیبی که در آیین نامه ذکر خواهد شد پرداخت شود هر چند آن مالک از استفاده آنچه که مخارج برای آن است صرف نظر نماید.

ماده ۱۰، مکرر، ( الحاقی ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۵۹ ) در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود. هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ،تهویه مطبوع،آب گرم،برق،گاز و غیره با و خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد. عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که به محض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

تبصره ۱ ( الحاقی سال ۷۶ ) در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد،مدیر یا مدیران مجموعه می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند،دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

تبصره ۲ ← ( الحاقی ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۵۹ ) رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

تبصره ۳ ← ( الحاقی ۲/۱۱/۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۷/۳/۱۳۵۹ )  نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است،دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است. در مواردی که طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد.

تبصره ۴ ← ( الحاقی ۹/۴/۱۳۵۸ و اصلاحی ۱۳/۳/۱۳۵۹ ) در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجددا و مکررا در دادگاه محکوم به پرداخت هزینه های مشترک گردد علاوه بر سایر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد.

 

قانون تملک آپارتمانها

ماده ۱۱_ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آن را تهیه و بعد از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا به گذارد. دولت مامور اجرای این قانون است.

ماده ۱۲_ ( الحاقی سال ۷۶ ) دفاتر اسناد رسمی موظف می باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره،رهن،صلح،هبه و غیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه های مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل الیه را به پرداخت بدهی های معوق مالک نسبت به هزینه های موضوع این قانون در سند تنظیمی قید نمایند.

ماده ۱۳_ ( الحاقی) در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار فرسودگی کلی شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازی مجموعه را دارند،می توانند براساس حکم دادگاه،با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از همکاری خودداری می ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازی و تعیین سهم هر یک از مالکان از بنا و هزینه های انجام شده،سهم مالک یا مالکان یادشده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت شده است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان،وزارت مسکن و شهرسازی با در خواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهد کرد.

تبصره ۱ مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.

تبصره ۲ چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود بمنظور تجدید بنا نکند،حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه،رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان،دستور تخلیه آپارتمان یاد شده را صادر خواهد کرد.

ماده ۱۴_ ( الحاقی) مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده می باشند.

ماده ۱۵_ (الحاقی) ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.

 

قانون تملک آپارتمانها

 

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها

 

قانون تملک آپارتمانها

بخش اول‌: قسمتهای مختلف ساختمان‌
 فصل اول‌: قسمتهای اختصاصی‌ 

ماده ۱،قسمتهایی از بنا، اختصاصی تلقی می‌شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص‌یافته باشد.

ماده ۲،علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ‌ها و پارک‌های متعلقه برای مالکیت قسمتهای اختصاصی نیز باید بطور مجزا سند مالکیت صادر شود،مشخصات کامل قسمت اختصاصی‌از لحاظ حدود طبقه‌،شماره‌،مساحت قسمتهای وابسته‌، ارزش وغیره باید در سند قید گردد.

فصل دوم‌: قسمتهای مشترک

ماده ۳،قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکاء می‌باشد.قسمتهای مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برآنها قایل شد.

تبصره_ گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ممنوع است‌.
قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است‌،هرچند که در قسمتهای اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمتها عبور نماید.

ماده ۴،قسمتهای مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک ‌آپارتمانها عبارت است از:

الف) زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی‌آن قرار گرفته باشد.

ب) تأسیسات قسمتهای مشترک از قبیل چاه آب و پمپ‌،منبع‌آب‌،مرکز حرارت و تهویه‌،رختشویخانه‌،تابلوهای برِ،کنتورها،تلفن مرکزی‌،انبار عمومی ساختمان‌،اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد،دستگاه آسانسور و محل آن‌،چاه‌های فاضلاب‌،لوله‌ها از قبیل (لوله‌های فاضلاب‌، آب‌،برِق،تلفن‌،حرارت مرکزی‌،تهویه مطبوع‌،گاز،نفت‌،هواکش‌ها،لوله‌های بخاری‌) گذرگاههای‌زباله و محل جمع‌آوری آن و غیره‌.

پ) اسکلت ساختمان‌

تبصره_ جدارهای فاصل‌بین قسمتهای‌اختصاصی‌،مشترک بین‌آن قسمتها است‌. مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.

ت) درها و پنجره‌ها،راهروها،پله‌ها،پاگردها که خارج ازقسمتهای اختصاصی قرار گرفته‌اند.

ث) تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسایل تأمین‌کننده‌ روشنایی‌،تلفن و وسایل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنها به استثنای تلفن‌های اختصاصی‌،شیرهای آتش‌نشانی‌، آسانسور و محل آن‌،محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌های ایمنی‌.

ج) بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ ‌بنا در آن احداث گردیده است‌.

ح) نمای خارجی ساختمان‌.

خ) محوطه ساختمان‌،باغ‌ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی ‌دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.

قانون تملک آپارتمانها

بخش دوم‌: اداره امور ساختمان‌ 
فصل اول‌: مجمع عمومی‌

طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر

ماده ۵،در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند،مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.

ماده ۶،زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یافوِق العاده‌،در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است‌ به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف‌ مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند و در صورت ‌عدم حصول اکثریت مزبور،زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم‌حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.

ماده ۷،در اولین جلسه مجمع عمومی‌، ابتدا رئیس مجمع‌عمومی تعیین خواهد شد و سپس در همان جلسه مدیر یا مدیرانی ‌از بین مالکین و یا اشخاصی خارج از انتخاب می‌شود. مجمع‌عمومی مالکین باید لااقل هر سال یک‌بار تشکیل شود.

ماده ۸،برای رسمیت مجمع‌،حضور مالکین بیش از نصف ‌مساحت تمام قسمتهای اختصاصی با نماینده آنان ضروری است‌.

تبصره_ در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده‌ جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد،هرگاه در این جلسه هم اکثریت لازم حاصل نگردید جلسه برای پانزده روز بعد تجدید و تصمیمات جلسه اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است‌.

ماده ۹،کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده ‌باشد قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی وکالتنامه معتبر خود را به‌ مدیر یا مدیران ارائه نماید.

تبصره_ در صورتیکه مالک قسمت اختصاصی‌،شخصیت ‌حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیتهای حقوقی‌ معرفی خواهد شد.

ماده ۱۰،هرگاه چند نفر،مالک یک قسمت اختصاصی باشند باید طبق ماده ۷ قانون تملک آپارتمان‌ها از طرف خود یک نفر را برای شرکت در مجمع عمومی انتخاب و معرفی نمایند.

ماده ۱۱،مجمع عمومی شرکاء دارای وظایف و اختیارات زیرمی‌باشد:

الف) تعیین رئیس مجمع عمومی‌.

ب) انتخاب مدیر یا مدیران و رسیدگی اعمال آنها.

پ) اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان‌.

ت) تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه‌.

ث) اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ ونگاهداری و تعمیر بنا.

ج) تفویض اختیار به مدیر یا مدیران به منظور انعقاد قراردادهای‌لازم برای اداره ساختمان‌.

ماده ۱۲،کلیه تصمیمات مجمع عمومی شرکاء باید درصورت جلسه نوشته و بوسیله مدیر یا مدیران نگهداری شود.

تبصره_ تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز بوسیله‌ مدیر یا مدیران به شرکاء غایب اطلاع داده شود.

ماده ۱۳،تصمیمات مجمع عمومی بر طبق ماده ۶ قانون برای‌کلیه شرکاء الزام‌آور است‌.

فصل دوم‌: اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌

ماده ۱۴،مدیر یا مدیران مسؤول حفظ و اداره ساختمان واجرای تصمیمات مجمع عمومی می‌باشند.

ماده ۱۵،اصلاحی مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳ ـ تعداد مدیران باید فرد باشد و مدت مأموریت مدیر یا مدیران دو سال است ولی ‌مجمع عمومی می‌تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد مدیر یا مدیران بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۶،در صورت استعفا،فوت‌،عزل یا حجر مدیر یامدیران قبل از انقضای مدت‌،مجمع عمومی فوق العاده‌،بمنظور انتخاب جانشین تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱_ در صورتیکه سه نفر یا بیشتر از اعضای هیأت‌ مدیره به جهات فوق از هیأت مدیره خارج شوند،مجمع عمومی ‌فوق العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیأت مدیره تشکیل گردد.

ماده ۱۷،تصمیمات مدیران با اکثریت آرا معتبر است‌.

ماده ۱۸،مجمع عمومی یک نفر از مدیران را بعنوان خزانه‌دار تعیین می‌نماید. خزانه‌دار دفتر ثبت درآمد و هزینه خواهد داشت که ‌به پیوست قبوض و اسناد مربوطه برای تصویب ترازنامه به مجمع‌ عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.

ماده ۱۹،مدیر یا مدیران‌، امین شرکاء بوده و نمی‌توانند فرد دیگر را بجای خود انتخاب نمایند.

ماده ۲۰،مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را بعنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. سهم هر شریک از حق بیمه با توجه به ماده ۴ قانون بوسیله ‌مدیر،تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه‌گر پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۱،مدیر یا مدیران مکلفند میزان هزینه مستمر و مخارج ‌متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت‌ هزینه بوسیله نامه سفارشی به نشانی قسمت اختصاصی یا نشانی ‌تعیین شده از طرف شریک به او اعلام نمایند.

ماده ۲۲،در کلیه ساختمانهای مشمول قانون تملک آپارتمانها که بیش از ده (۱۰) آپارتمان داشته باشد،مدیر یا مدیران مکلفند برای حفظ و نگهداری و همچنین تنظیف قسمتهای مشترک و انجام سایر امور مورد نیاز بنا،دربانی استخدام نمایند.

 

قانون تملک آپارتمانها

فصل سوم‌: هزینه‌های مشترک‌

ماده ۲۳،شرکای ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های ‌مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگهداری قسمتهای مشترک ‌بنا مصرف می‌شود،طبق مقررات زیر مشارکت نمایند: در صورتیکه مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های ‌مشترک پیش‌بینی نکرده باشند،سهم هر یک از مالکین یا استفاده ‌کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت ‌زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب‌،گازوئیل‌، آسفالت ‌پشت بام و غیره بترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمانها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد از قبیل‌هزینه‌های مربوط به سرایدار،نگهبان‌،متصدی آسانسور،هزینه‌ نگهداری تأسیسات‌،باغبان‌،تزیینات قسمتهای مشترک و غیره ‌بطور مساوی بین مالکین یا استفاده ‌کنندگان تقسیم می‌گردد. تعیین‌سهم هر یک از مالکین یا استفاده ‌کنندگان با مدیر یا مدیران می‌باشد.
تبصره_ چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی ‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت ‌آن استنکاف نماید،مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های ‌مزبور را پرداخت کند و در صورتیکه پرداخت هزینه‌های جاری‌ مشترک به عهده استفاده‌ کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند،مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده ‌کننده‌،به مالک‌ اصلی نیز مراجعه نمایند.

ماده ۲۴،هریک از شرکاء که در مورد سهمیه یا میزان هزینه‌ مربوط به سهم خود معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید در صورت عدم ‌رسیدگی یا رد اعتراض شریک می‌تواند به مراجع صلاحیت‌دار قضائی مراجعه کند.

ماده ۲۵،هزینه‌های مشترک عبارتست از:

الف) هزینه‌های لازم برای استفاده‌،حفظ و نگهداری عادی‌ ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه‌.

ب) هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران‌.

فصل چهارم‌: حفظ و نگاهداری تعمیر بنا

ماده ۲۶،در صورتیکه بین شرکاء توافق شده باشد که ‌هزینه‌های نگهداری یک قسمت از بنا یا هزینه نگهداری و عملیات یک جزء از تاسیسات فقط بعهده بعضی از شرکاء باشد،فقط همین شرکاء ملزم به انجام آن بوده و در تصمیمات مربوط به ‌این هزینه‌ها تعیین تکلیف خواهند نمود.

ماده ۲۷،مدیر یا مدیران به ترتیبی که مجمع عمومی تصویب‌ می‌کند بمنظور تأمین هزینه‌های ضروری و فوری‌،وجوهی بعنوان تنخواه گردان از شرکاء دریافت دارند.

 

قانون تملک آپارتمانها

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

اولین نفری باشید که نظر میدهد...

ارسال نظر